FAQ

Zonneakkers komen er linksom of rechtsom

“Er zouden inmiddels voor 3.000 hectare aan plannen voor zonneakkers zijn. Volgens gedeputeerde Stelpstra is daarvan nog maar 300 hectare heel concreet. Stelpstra is samen met de gemeenten bezig met het maken van een Regionale Energie Strategie (RES).”

Voor wie is het interessant om te participeren?

De beoogde participanten in de maatschap Innolane Projects zijn particulieren met een gemiddeld belastbaar inkomen van €100.000 in box 1 over de afgelopen 4 jaar. Participatie is ook een aantrekkelijke belegging voor klanten van vermogensbeheerders of vastgoedbeleggers. Er is bewust gekozen voor deze juridische rechtsvorm, zodat u of uw klant optimaal profiteert van fiscale voordelen.

Benodigde investering bouw fabriek

De bouw van de fabriek in Veendam vergt een investering van plusminus 120 miljoen euro. Particuliere investeerders nemen hiervan een bedrag van 29,4 miljoen euro voor hun rekening. Na aftrek van voor ontwikkelingskosten gebruiken we 25,4 miljoen als directe investering in het project: grond, gebouw, installaties, machines en het opstarten van het projectmanagement.

Waarom is het aantrekkelijk om te participeren?

Als u als participant met een bedrag van €100.000 deelneemt in de maatschap Innolane Projects plukt u op meerdere manieren de vruchten van uw investering en levert u een bijdrage aan de industrie van de toekomst:

 • Financieel: participeren levert – zowel direct als indirect – een fiscaal voordeel op dankzij MIA/VAMIL-stimuleringsregelingen. Niet alleen garandeert ruling een hoog minimum rendement, ook kunt u rekenen op een slotuitkering.
 • Sociaal-maatschappelijk: met de investering in de bouw van zonnepanelen levert u een substantiële bijdrage aan de werkgelegenheid in Groningen.
 • Ecologisch: door te investeren in zonne-energie levert u een duurzame bijdrage aan de energietransitie van het conventionele milieuonvriendelijke systeem van energievoorziening (verbranding fossiele brandstoffen) naar een systeem dat gebaseerd is op natuurlijke hulpbronnen: water, wind en zon. Bovendien zijn de zonnepanelen 100% recyclebaar bij einde levensduur.
 • Commercieel: investeren in de innovatieve high-end technologie van Innolane zorgt voor een hoger rendement per zonnepaneel en lagere productiekosten.

Participeren?

Vindt u duurzaamheid, energietransitie en werkgelegenheid belangrijke thema’s, beschikt u over een belastbaar inkomen van €100.000 in box 1 en wilt u bovenstaande voordelen halen uit uw participatie of de belegging van uw klant? Graag maken we met u een afspraak om uw participatie toe te lichten.

Wat is het bewijs van de technologie?

De technologie die Meyer Burger toepast, omhelst een enorme omschakeling voor andere producenten. In deze branche heerst over het algemeen het adagio: eerst zien dan geloven. Meyer Burger heeft daarom een pilot productielijn voor zonnepanelen gebouwd voor demonstratie aan geïnteresseerden. Op deze pilot productielijn heeft Meyer Burger (proef) zonnepanelen geproduceerd. Die hebben zich in de praktijk in testopstellingen en bij commerciel gebruikers al bewezen. Innolane heeft als voordeel dat de concurrentie zeer sterk gebonden is aan hun nog jonge investeringen in de bestaande technologie en dus niet zo eenvoudig over kan stappen naar nieuwe technologie. Door de positieve ervaringen met de pilot productielijn en met de prestaties van de (proef) zonnepanelen die hun meerwaarde bewezen hebben, garandeert Meyer Burger de technische output bij opstart.

Is de technologie door derden geverifieerd?

Het Energie Centrum Nederland (ECN) (NL) en het onderzoeksinstituut CEA-INES (FR) hebben zonnepanelen van diverse producenten in een veldopstelling geplaatst en met elkaar vergeleken. De zonnepanelen van Meyer Burger komen met een hoog rendement als beste uit de bus. Met het oog op de financiering hebben de financierende instanties de opdracht gegeven aan o.a. DNV-GL (NL) om ook de technologie te toetsen. Hetzelfde verzoek heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bij ECN neergelegd. Beide hebben hier positief op gereageerd.

Wat doet de concurrentie?

Innolane start met de productie van een nieuwe generatie zonnepanelen. De huidige meest toegepaste technologie PERC bevindt zich aan het einde van de levenscyclus. De Hetero Junction Technologie (HJT) zit in de beginfase van deze cyclus. Vergelijk het maar met een wielrenner die op een elektrische fiets wegrijdt uit het peloton. De overige wielrenners op traditionele fietsen kunnen hem niet bijhouden.  Huidige producenten zijn met miljarden aan vaak recente investeringen aan de conventionele technologie gebonden. Traditionele producenten kunnen niet de voordelen halen die Innolane haalt, en blijven voorlopig achterlopen. De materiaalkosten worden voor een groot deel bepaalt door de prijs van de wafers. Met HJT en SWCT kan Innolane zeer dunne wafers toepassen. Voor de beeldvorming, nu is 180 micron gangbaar en dit blijft zo voor de concurrentie. Innolane gaat in stappen naar minder dan 100 micron. Ook hier vergroot Innolane de voorsprong op de concurrentie.

Hoe lang blijft het voordeel?

De Hetero Junction Technologie (HJT) is al bijna 10 jaar in ontwikkeling. Voordat zo’n technologie relevant wordt in de markt en de productiefase wordt bereikt, doorloopt zij eerst diverse fases van productie op laboratoriumschaal naar productie op commerciële schaal. Dit vraagt vele jaren. Op dit moment bevinden zich zeker nieuwe technologieën in een vroeg stadium van opkomst. Naar verwachting duurt het nog minimaal zo’n 6 á 8 jaar totdat deze technologieën tot wasdom komen. We hebben het volste vertrouwen dat de technologie van Innolane, die met Meyer Burger, CEA-INES en ECN verder wordt ontwikkeld, nog zeker 10 jaar concurrerend zal zijn. Daarnaast is Innolane door de samenwerking met Meyer Burger, CEA-INES en ECN verzekerd van en een beschermde status als eerste gebruiker van nieuwe ontwikkelingen en toegang tot nieuwe moderne technologieën.

Waar komt de fabriek?

De fabriek van Innolane komt in Veendam te staan. Deze gemeente maakt onderdeel uit van de Energy Valley Regio. Deze regio vervult een schakelrol in de Noord-Europese energievoorziening en sluit qua bedrijvigheid aan bij de corebusiness van Innolane. Uit arbeidsmarktonderzoek blijkt bovendien dat in deze regio voldoende geschikte mensen aanwezig zijn.

Hoeveel mensen gaan hier werken?

In eerste instantie biedt de fabriek in Veendam plek aan 280 medewerkers. Uiteindelijk groeit dit aantal naar 650 mensen. De uiteindelijke productiedoelstelling voor de locatie Veendam is vastgesteld op 600 megawatt. In de eerste fase start de productie met 185 megawatt. Afhankelijk van de ontwikkelingen wordt daarna snel doorgeschakeld naar grotere volumes. Zodra de fabriek staat en de productie draait, neemt het vertrouwen in Innolane toe. Dat blijkt ook uit de  eerste, zeer enthousiaste reacties van potentiele klanten.

Hoeveel fasen bestaan er qua groei?

De groei van de productiecapaciteit verloopt in één stap van 185 MWp/a naar 600 MWp/a. Zodra in de eerste fase de kritische drempels genomen zijn, wordt direct doorgeschakeld naar een productie van 600 MWp/a.

Welke bijdrage leveren de Gemeente Veendam, de provincie Groningen en de overheid concreet?

Ze faciliteren en ondersteunen met kennis, hun netwerkcontacten en opleidingen, plus ze wijzen op financieringsmogelijkheden en subsidies. Veendam heeft concreet geholpen bij het verlenen van de vergunning en het contactleggen met de politiek. De provincie heeft een belangrijke rol gespeeld bij het verkrijgen van de achtergestelde lening. De overheid maakt deze investering mogelijk door Innolane de mogelijkheid te geven gebruik te maken van een belasting ruling. Een belasting ruling is de zekerheid die de Belastingdienst een belastingplichtige geeft. Het is geen wettelijke verplichting van de overheid om dit doen, maar een interpretatie waar we gebruik van maken. De ruling geeft aan dat de Belastingdienst positief staat ten opzichte van het project. Ook de MIA-/VAMIL-constructie bewijst deze positieve houding. Alleen bedrijven die iets goed doen voor het milieu komen hiervoor in aanmerking.

Investeer met een hoog rendement

Ga naar NKM voor een voorstel

Wanneer start de productie?

We verwachten in het 4e kwartaal van 2020 met de productie te beginnen. Na de zomer van 2019 start de bouw van de fabriek. Begin 2021 draait de fabriek op volle toeren. In 2020 verwachten we dat de fabriek een enorme impuls zal geven aan de economie van de regio.

Wie is de bouwer van de fabriek?

Een gerenommeerde bouwer uit de regio gaat het vastgoed realiseren en zal samen met Royal Haskoning DHV de bouw begeleiden.

Hoeveel geld is er voor het hele project nodig?

Voor het hele project is 120 miljoen euro nodig. 91 miljoen voor het projectmanagement, de installatie, de machines en het opstarten ervan. De overige 29 miljoen staat voor de grond en het gebouw.

Waarom wordt geld opgehaald bij particuliere investeerders? Waarom niet alles via banken?

De banken zijn erg terughoudend met het verstrekken van een volledige financiering. Het eigen vermogen is het meest risicodragend. De consequentie hiervan is dat het management met private equity moet gaan werken. Dat is op dit moment niet eenvoudig. Bij de gekozen financiering krijgen de participanten direct een fiscale teruggave als de fabriek gerealiseerd wordt. Het risico is daardoor beperkt, ook al omdat deze teruggave groter is dan hun inleg. Royal Haskoning en Meyer Burger geven verder een garantie af dat de oplevering volgens vooraf afgesproken parameters verloopt.

Hoe zit het met de productie in China?

Kijkend naar de samenstelling van de kostprijs is de arbeidscomponent steeds minder relevant. Vooral op basis van de materiaalkosten gaat Innolane schaalvoordelen behalen. Als de productie van 185 MWp/a naar 600 MWp/a opschaalt, gaat Innolane nog een aanzienlijke verbeterslag maken in de kostprijs. De productie van zonnepanelen in de EU voor de marketen in de EU heeft als additioneel voordeel dat we ook profiteren van korte wegen naar de gebruikers en van lagere transportkosten.

Hoe kun je participeren? Welk bedrag?

Het minimale investeringsbedrag is 100.000 euro. Dit bedrag is zo vastgesteld, omdat er geen AFM-procedure is. Andere beweegredenen zijn er niet. Gezien de korte tijd kan niet de gehele AFM-procedure doorlopen worden. De documentatie en alle procedures eromheen zullen wel zoveel mogelijk aan deze AFM-eisen voldoen.

Hoe ziet het traject eruit als ik investeer?

Als u zich aanmeldt, doorloopt u eerst een aanmeldprocedure. Het is een goed gedocumenteerd traject waarvoor u via een inschrijvingsformulier in één keer tekent. U treedt feitelijk toe als maat in de maatschap. Deze bestaat al en daar is documentatie van voorhanden. Als de maatschap compleet is, wordt de bestelling gedaan bij Innolane Projects BV. Dat gebeurt als alle participaties zijn toegetreden tot het eindbedrag van € 29,4 miljoen.

Welk risico loop ik in de maatschap?

Het risico bestaat tot de oplevering van de fabriek. Daarna wordt de maatschap omgezet in een besloten vennootschap. Deze omzetting heeft als voordeel dat het risico dan uit de privésfeer is. Ten tijde van de maatschap bent u medeverantwoordelijk. Om het risico tot de oplevering zo klein mogelijk te maken, onderneemt de maatschap een aantal activiteiten. Zo doen we een bestelling bij Innolane Projects BV, we trekken een financiering aan, we verrichten een betaling en we sluiten een beheerscontract af. Wellicht loopt u risico in juridisch zin. We dekken deze risico’s af door de ervaring en garanties van Royal Haskoning en Meyer Burger bij de bouw van de fabriek. Gelet op de partijen die al hebben geïnvesteerd in dit project en de banken die erbij zijn aangesloten is het risico minimaal. Bij oplevering van de fabriek stelt u uw fiscale voordeel direct zeker.

Hoe ziet mijn rendement eruit?

Als u 100.000 euro investeert als eigen vermogen wordt u ondernemer. U kunt dan gebruikmaken van de investeringsfaciliteiten van het bedrijf. U mag dan de afschrijvingen én de projectkosten aan u toerekenen. Dat is het voordeel van de maatschapconstructie. U mag deze inleg – plus het bedrag dat in de machines geïnvesteerd wordt – aftrekken van uw inkomen. We investeren met zowel eigen als vreemd vermogen in de machines. Zodoende is het mogelijk dat de aan u toegerekende investering 3 keer hoger uitvalt dan de inleg. Dat heeft als voordeel dat uw afschrijving als aftrekpost ruim 2.5 keer zoveel bedraagt als uw inleg. Bij een belastingpercentage van 52% levert uw investering een teruggave op, zelfs als we rekening houden met een correctie door de MKB-vrijstelling.

Enkele concrete getallen

 • U doet een investering van € 100.000.
 • U creëert een aftrekpost net onder de € 300.000, dankzij de VAMIL- en MIA-regeling.
 • Na de MKB-vrijstelling – die moet van die aftrekpost af – heeft u een aftrekpost van € 252.000 in box 1.
 • Zo ontstaat een belastingteruggave van € 130.000.
 • Daarvoor moet u dus wel ruim € 250.000 opvoeren als aftrekpost.
 • U kunt deze aftrekpost ook spreiden over 4 jaar.
 • De Belastingdienst kijkt naar de aftrekpost van de afgelopen 3 jaar om te bepalen wat u kunt aftrekken.
 • Bij een fluctuerend inkomen kan er ook gekeken worden naar fluctuerende aftrek.

 

Samenvattend. Doordat we veel vreemd vermogen ophalen, creëren we een veel hogere aftrek. Deze aftrek kunt u in box 1 verrekenen met de 3 voorafgaande jaren, inclusief het zittende jaar en 2 toekomstige jaren. U kunt zelf bepalen in welke jaren u die aftrekposten wilt verrekenen.

Aan het begin ontvangt u direct een rendement van plusminus 30 %.

Er is één aanvulling. Er bestaat een A/B-claim die u moet terugbetalen als Innolane Productie stopt of als u uw aandelen verkoopt. De hoogte van dit bedrag is €27.000. Als de fabriek binnen 10 jaar verkocht wordt, moet u dit bedrag betalen. Zo’n verkoop is alleen mogelijk als 75 procent van alle participanten hiermee akkoord gaat.

Wat is de opbrengst van de fabriek?

Op het moment dat uw vermogen in een maatschap zit, hoeft u over dit bedrag in box 1 geen belasting te betalen. De belastingteruggave die u in 2019 ontvangt, wordt bijgeteld bij uw vermogen in box 3. Veel hangt af van uw persoonlijke situatie. Stel dat de fabriek na 3 jaar verkocht wordt. Naar verwachting is het verkoopbedrag voor u als maat substantieel hoger dan de A/B-claim van €27.000. Ga ervan uit dat u over de levensduur van de fabriek nog eens een keer uw inleg terugverdient. Vanzelfsprekend is dit mede afhankelijk van marktpositie van Innolane en de kopende partij.

Kan mijn investering negatief eindigen?

Nee, niet als de fabriek eenmaal opgeleverd is. Als de fabriek tegen €0,- euro verkocht wordt, zit u op €0,-. Bij iedere euro die de fabriek oplevert, zit u op winst. Als 75 procent van alle participanten (super majority) akkoord gaat met de verkoop van de fabriek treedt de A/B-claim van €27.000 in werking. De kans is groot dat u deze A/B-claim kunt voldoen met uw opbrengst uit de fabriek. De verwachting is dat die opbrengst hoger zal zijn dan de claim. In het aller slechtste scenario – als de verkoop niks oplevert – moet u de A/B-claim toch afrekenen. Uw investering heeft u dan niks gebracht, het is echter geen cash verlies. U kunt hier niet ongelimiteerd gebruik van maken. Het is geen loterij zonder nieten. De inleg van de belastingcapaciteit wordt gebruikt u heeft bijvoorbeeld de belastingcapaciteit 3 jaar geleden gebruikt en dat is ook zelden het geval.

De positie van de overheid speelt ook een rol. De overheid financiert in zekere zin mee, doordat ze u de vroeger betaalde belasting teruggeven in het kader van de investering. Als u deze investeringsaftrek hebt benut, kan Innolane dit niet meer doen. Hierdoor betaalt Innolane meer belasting in de toekomst. Bij dit vraagstuk draait het om timing. Dit geldt met name voor de VAMIL-regeling, die het grootste deel van de teruggaveregeling bestrijkt. Door het hoger tarief valt de MIA-regeling – als een soort subsidie – bij particulieren duurder uit. Deze instrumenten zijn echter alleen inzetbaar bij milieu-investeringen, dus bij zaken die de overheid wil bevorderen. Als de onderneming onvoldoende winst maakt, vallen deze regelingen tegen. Om zeker te zijn van een geslaagd project is de overheid zeer zorgvuldig in het beoordelen van de businesscase. Doordat het project nu tot stand komt, zijn er ook veel andere belastingopbrengsten, zoals loonbelasting van werknemers, belastingopbrengsten bij toeleveranciers en economische activiteit. Al met al vallen de belastingopbrengsten en maatschappelijke opbrengsten per saldo ruimschoots positief uit.

Wordt er nog dividend uitgekeerd?

Op dit moment hebben we niet voorzien om dividend uit te keren in dit project. Voorzichtigheid is troef. Als de financiële speelruimte het toelaat, kunnen we hierover in de toekomst anders beslissen. Op basis van de cijfers ligt zo’n stap in de lijn der verwachtingen. Het heeft echter geen zin om vele miljoenen in de maatschap op de bouwen. We zullen hierover uitgebreid met de investeerder communiceren.

Stel ik heb inkomen in box 1, maar niet de liquiditeit?

Er is een grote groep mensen met voldoende inkomen in box 1, maar met onvoldoende liquiditeit. Om te participeren, stellen we 4 criteria:

 • Spreekt het project u aan?
 • Is het risico acceptabel?
 • Heeft u de afgelopen 4 jaar in box 1 een gemiddeld belastbaar inkomen van €100.000 opgevoerd?
 • Beschikt u over voldoende liquiditeit?

Sommige geldverstrekkers zijn bereid om onder deze voorwaarden een financiering te verstrekken. We gaan daarbij uit van 1 jaar financiering tegen 5% rente. In dit geval leent u dus €105.000. Waarschijnlijk kunt u deze €5.000 euro ook nog opvoeren als aftrekbare kosten. Dit bedrag moet u dan in mindering brengen op de belastingteruggave. Daarmee blijft een bedrag van €25.000 over.

Kom in contact